تفکر سیستمی چیست و چه کمکی به سازمان می‌کند

تفکر سیستمی چیست؟

برگزاری کارگاه تفکر سیستمی در مجموعۀ مدیربان
مدرس: آقای مهدی فرهادی‌نیا

تفکر سیستمی نوعی از تفکر است که به تصمیم‌گیری و حل بهترِ مسئله کمک می‌کند. این تفکر به مدیران سازمان‌ها کمک می‌کند تا نگاهی جامع‌تر، کامل‌تر و درازمدت‌تر به مسائل داشته باشند و راه‌حل‌های بهینه‌تری برای مسائلشان پیدا کنند.